State flag

Bordering states:
Wyoming -- South Dakota -- Missouri -- Kansas -- Colorado