State flag

Bordering states:
Illinois -- Michigan -- Ohio -- Kentucky